top of page

מדיניות פרטיות

1Asset 10.png

מאחר ומשרד עורכי דין לוסקי יסעור קליר שות'  (להלן: "המשרד") מכבד את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל, החליט המשרד לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתר, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי המשרד ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמש המשרד במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמש באתר או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר. 

כללי- בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירות באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה הגעת ועוד...

מאגר המידע -הנתונים שנאספו  יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע-  השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

לאפשר שליחת מידע מותאם אישית, לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני- המשרד מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר השירותים אותו הוא מספק וכן מידע שיווקי ופרסומי.מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. 

מסירת מידע לצד שלישי - המשרד לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן: במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין המשרד שתחייב חשיפת פרטיך;, אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; אם המשרד ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד או אדם כלשהו - וכן במקרה שהמשרד יתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד או אדם זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. 

המשרד לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמש באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. 

 

Cookies -אתר המשרד משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע - המשרד מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המשרד לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

זכות לעיין במידע - על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל office@kly-law.co.il בנוסף, אם המידע שבמאגרי המשרד משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות -בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

Law Books
bottom of page