top of page

בנקאות ושוק ההון

משרדנו מעניק שירותים משפטיים בתחום הבנקאות, ומייצג עסקים,
חברות ואנשים פרטיים כנגד בנקים אשר פעלו שלא כדין/ סמכות
ובכך גרמו לנזקים.

בלא מעט מקרים הבנק מנצל את מעמדו וכוחו, ולעיתים אף 
רומס הבנק את זכויותיהם של לקוחותיו, וזאת חרף החובות המוטלות על

הבנקים מכוח החוק. 

לקוחות הבנק, לרוב, כלל לא מודעים לכך שהבנק פעל בניגוד לחוק כנגדם.
במקרה וישנו ספק כי הבנק פעל בניגוד לדיני הבנקאות ולא שמר על חובתיו כלפי הלקוח, מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום

ולבחון את הנושא. 

בבואנו לבחון את התיק כנגד הבנק יש לבחון את חוקי הבנקאות, החוקים הכללים, את הפסיקה העדכנית בתחום, את החוזה בין הבנק ללקוח (לרוב באמצעות מסמכי פתיחת החשבון או הסכמי ההלוואות למניהן) ואת הנוהג הבנקאי. 

איזה חובות למשל מוטלות על הבנק? על קצה המזלג 

  • חובת האמון בין הבנק ללקוח – מדובר בחובה שניתן להשליך אותה על מספר לא מבוטל של מקרים. בקצרה- אסור לבנק לגרום ללקוח לפעול לטובתו (הבנק) מבלי ליידע את הלקוח שיש לו (לבנק) אינטרס. הבנק מחויב להזהיר את הלקוח ולא להטעות אותו מתוך אינטרס כלכלי (של הבנק). אסור לבנק להציע ללקוח לבצע פעולה כלשהי שיש לו (לבנק) עניין בה- והכל מבלי לומר לקוח באופן מפורש שהוא (הבנק) בעל עניין וכי הוא פועל לא לטובת הלקוח בלבד אלא לטובתו. 

  • החובה הציבורית – ישנה התייחסות רחבה בחוק ובפסיקה לחובה הציבורית של הבנקים בחברה, החוק מכיר בכוחם של הבנקים ובעובדה כי הינם ממלאים תפקיד ציבורי. 

  • חובת תום הלב של הבנק כלפי הלקוח– במקרים רבים לבנק ישנה האפשרות להפעלת שיקול דעת (למשל במתן הלוואה/ אשראי), שיקול דעת זה מקנה לבנקים כוח רב מול הלקוח. לכן, הבנק מחויב לגלות אחריות רחבה כלפי לקוח המבקש לקבל אשראי. גם במקרה ובכוונת הבנק לשנות את תנאי האשראי, עליו להתריע על כך בפני הלקוח  ולנמק את ההחלטה שלו בצורה מפורטת , וזאת על מנת לאפשר ללקוח לתקן את כל הנדרש כדי למנוע את השינוי. כל הפרה של חובה זו עשויה לחשוף את הבנק לתביעה משפטית בגין הנזקים שנגרמו ללקוח.

 

לפעול כנגד בנק זה לא בשמיים- ככל ואכן התגבשה עילה לתביעה. 

ישנן עילות רבות אשר יכולות להתגבש כנגד בנקים, יש לבחון כל מקרה לגופו, את הנסיבות הרלוונטיות ואת הנזקים שנגרמו.
רק לאחר בחינת המקרה ניתן יהיה לאמוד את סיכויי התביעה. 

bottom of page